PRECIZĂRI PRIVIND ASIGURARE RETROACTIVA ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII PDF  Array Imprimare Array

 

 

Prin derogare de la prevederile actualei legi a pensiilor publice,  Legea nr. 186/2016 a introdus  posibilitatea plății  retroactive  a contribuțiilor de asigurări sociale în vederea  realizării unui stagiu de cotizare, util la pensionare.

Legea nr.186/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, intră în vigoare la data de 27.10.2016.

Poate încheia contract de asigurare socială, în temeiul acestui act normativ, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului).

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare sunt numai cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile privind vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


Exemplu :un bărbat a împlinit 65 de ani (vârsta standard de pensionare)   în luna martie 2015, nu poate să încheia contract de asigurare pentru perioade ulterioare acestei date.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează în continuare prin încheierea contractului de asigurare socială deja cunoscută, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

În intervalul de 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului de asigurare socială, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau separate, situate în acest interval.

Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii se constituie din luna/lunile pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale actualizată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 186/2016.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Contribuțiile de asigurări sociale se datorează pe luni întregi.


Exemplu:

O persoană care îndeplinește condițiile stipulate mai sus și încheie un astfel de contract  pentru  perioada 1 ianuarie 2012- 1 noiembrie 2012 (o perioadă de 10 luni) , datorează cel puțin următoarele  sume:

700 lei x 31,3% x 10 luni = 2191 lei

Unde:  700 lei a fost salariul minim pe aconomie în anul 2012

31,3% a fost cota de contribuția  de asigurări sociale datorat în anul 2012

Suma de 2191 lei urmează să fie actualizată cu indicele inflației calculate  din anul 2012  până la data achitării.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27.04.2017 .

Pentru determinarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale datorate şi al sumelor reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie, conform art. 6 alin.(2) din Legea nr. 186/2016, la fiecare tranşă de plată a contribuţiei de asigurări sociale, casa teritorială de pensii va întocmi Fişa de calcul a contribuţiei actualizate.

11.2. Fişa de calcul a contribuţiei actualizate se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează/transmite persoanei care a solicitat asigurarea,  iar al doilea se anexează, împreună cu celelalte documente, la contractul de asigurare socială care rămâne în păstrarea casei teritoriale de pensii.

 


Compartimentul Comunicare

 

CJP Covasna

 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna