ORDINUL PRESEDINTELUI CNPP nr. 1252/24.11.2011 PDF Imprimare Email

 


 

ORDINUL PRESEDINTELUI CNPP nr. 1252/24.11.2011

ORDIN nr. 1.252 din 24 noiembrie 2011
privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011
Data intrarii in vigoare : 5 decembrie 2011

Având în vedere prevederile <LLNK 12011    30130 302   0 44>art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin <LLNK 12004    13 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următorul ordin:

ART. 1
(1) Prezentul ordin se aplică pentru obligaţiile de plată, reprezentând contribuţii de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(2) Facilităţile prevăzute la art. 2 se acordă de către casele judeţene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, pentru obligaţiile de plată administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.
ART. 2
(1) Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:
a) anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată până la data de 31 decembrie 2011, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la alin. (2);
b) reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată până la data de 30 iunie 2012, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la alin. (2).
(2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la <LLNK 12003    92131 322 111 55>art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
ART. 3
(1) Prin obligaţii de plată principale restante la data de 31 august 2011 se înţelege contribuţiile de asigurări sociale datorate până la data de 1 august 2011 şi neachitate până la data de 25 august 2011.
(2) Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale, conform art. 2, se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora.
(3) Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile prevăzute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010.
ART. 4
Facilităţile prevăzute la art. 2 nu se acordă pentru obligaţiile de plată stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
ART. 5
(1) În vederea acordării facilităţii prevăzute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritorială de pensii competentă, prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse în scopul îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi a celor care intră sub incidenţa facilităţii.
(2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordanţe, casa teritorială de pensii competentă poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situaţiei reale.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, casa teritorială de pensii comunică contribuabilului situaţia prevăzută la alin. (1) şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţă a obligaţiilor de plată ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. 2.
(4) Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării situaţiei prevăzute la alin. (1) se sting prin plată obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, casa teritorială de pensii competentă validează borderoul provizoriu de scădere. În acest caz, în termen de 3 zile de la data stingerii, casa teritoriala de pensii competenta emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, potrivit <LLNK 12011    30130 302   0 54>art. XI alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
(5) Dacă s-au stins şi aceste obligaţii fiscale accesorii în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, casa teritorială de pensii competentă verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la <LLNK 12011    30130 302   0 44>art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 şi emite, după caz:
a) decizia de anulare a penalităţilor de întârziere, pentru penalităţile de întârziere şi cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 1;
b) decizia de reducere a penalităţilor de întârziere, pentru 50% din penalităţile de întârziere, precum şi pentru 50% din cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 2.
(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) se întocmesc în două exemplare fiecare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la casa teritorială de pensii.
ART. 6
Dacă obligaţiile de plată nu se sting în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4) sau, după caz, în situaţia în care nu se sting obligaţiile de plată accesorii în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se operează în evidenţa casei teritoriale de pensii repunerea obligaţiilor de plată ce au făcut obiectul borderoului provizoriu de scădere. În acest caz, contribuabilul poate depune o nouă cerere ori de câte ori apreciază că are posibilitatea de a îndeplini condiţiile pentru a beneficia de facilitatea prevăzută la art. 2.
ART. 7
Contribuabilii care nu au depus cererea prevăzută la art. 5 alin. (1), dar sting prin plată toate obligaţiile de plată, solicită acordarea facilităţii prevăzute la art. 2 prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii competentă. Dispoziţiile art. 5 alin. (5) şi (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, sumele care formează obiectul facilităţii prevăzute la art. 2 vor rămâne în evidenţa casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare.
ART. 8
Procedurile de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală se aplică şi pentru obligaţiile de plată cu scadenţa după intrarea în vigoare a prevederilor <LLNK 12011    30130 302   0 44>art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, neachitate în termenul legal de plată.
ART. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,
Domnica-Doina Pârcălabu

Bucureşti, 24 noiembrie 2011.
Nr. 1.252.


ANEXA 1


CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Casa Judeţeană de Pensii ............../
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti
Adresa: ...............................
.......................................

DECIZIE Nr. ....../.................
de anulare a penalităţilor de întârziere

*T*
*Font 9*
Datele de identificare a contribuabilului     Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele ...........     Denumirea/Numele şi prenumele ...........
Adresa ..................................     Adresa ..................................
Codul numeric personal ..................     Codul numeric personal ..................
*ST*

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. a) din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
având în vedere Cererea nr ...... din data de ....., înregistrată la casa teritorială de pensii cu nr. ..... din data de ..........,
luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.252/2011,
se emite următoarea decizie:

Se anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011, în sumă totală de ........ lei, reprezentând:
*T*
- lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │                     │    Anularea a 50% din    │ Anularea penalităţilor │
│crt.│Denumirea obligaţiei │ majorările de întârziere │      de întârziere     │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│  0 │          1          │             2            │             3          │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│  1.│                     │                          │                        │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│  2.│                     │                          │                        │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│ ...│                     │                          │                        │
├────┴─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│    Total general:        │                          │                        │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘
*ST*

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la casa teritorială de pensii emitentă a deciziei.

Director executiv
Numele şi prenumele ...........................
Semnătura şi ştampila unităţii ................


ANEXA 2


CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Casa Judeţeană de Pensii ............./
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti
Adresa: ...............................
.......................................

DECIZIE Nr. ....../.................
de reducere a penalităţilor de întârziere

*T*
*Font 9*
Datele de identificare a contribuabilului     Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele ...........     Denumirea/Numele şi prenumele ...........
Adresa ..................................     Adresa ..................................
Codul numeric personal ..................     Codul numeric personal ..................
*ST*

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. b) din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
având în vedere Cererea nr. ....... din data de ........, înregistrată la casa teritorială de pensii cu nr. ........ din data de .........,
luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.252/2011,
se emite următoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalităţile de întârziere, precum şi cu 50% cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011, în sumă totală de ............ lei, reprezentând: ...
*T*
- lei -
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │                      │    Reducerea cu 50% a    │    Reducerea cu 50%   │
│crt.│ Denumirea obligaţiei │   unei cote de 50% din   │     a penalităţilor   │
│    │                      │ majorările de întârziere │      de întârziere    │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│  0 │           1          │             2            │             3         │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│  1.│                      │                          │                       │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│  2.│                      │                          │                       │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│ ...│                      │                          │                       │
├────┴──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│    Total general:         │                          │                       │
└───────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘
*ST*

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la casa teritorială de pensii emitentă a deciziei.

Director executiv
Numele şi prenumele .........................
Semnătura şi ştampila unităţii ..............


-------


Attachments:
FileDescriereFile size
Download this file (ORDIN nr. 1.252 din 24 noiembrie 201.doc)ORDIN nr. 1.252 din 24 noiembrie 201.doc 68 Kb
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna