Director executiv PDF Imprimare Email
Organigrama

ATRIBUŢIILE

DIRECTORUL EXECUTIV

 

Atribuţii principale exercitate:

 

(1)        Asigură conducerea întregii activităţi a casei teritoriale de pensii;

(2)        Este ordonator terţiar de credite;

(3)        În exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii;

(4)        Numeşte şi revocă din funcţie personalul casei teritoriale de pensii aflat sub conducerea sa, în condiţiile legii, cu excepţia directorilor executivi adjuncţi;

(5)        Asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii;

(6)        Reprezintă casa teritorială de pensii în relaţiile cu autorităţile statului, cu alte instituţii publice, cu organizaţiile teritoriale de pensionari, sindicate, patronate, etc.;

(7)        Asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite casei teritoriale de pensii, conform legii;

(8)        Asigură aplicarea reglementărilor în vigoare legate de activităţile desfăşurate de casa teritorială de pensii;

(9)        Organizează, coordonează şi controlează activităţile din următoarele compartimente din subordine nemijlocită:

a. audit;

b. juridic  şi executare silită;

c. resurse umane

d.accidente de muncă şi boli profesionale.

(10)  Organizează, coordonează şi controlează activitatea caselor locale de pensii;

(11)  Supraveghează şi controlează elaborarea, actualizarea, rectificarea, execuţia şi analiza   bugetului    asigurărilor sociale de stat;

(12)  Asigură colectarea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali, potrivit legii, fiind abilitat să dispună aducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii şi efectuarea procedurii de executare silită, prin organe proprii, în condiţiile legii;

(13)  Asigură elaborarea obiectivelor fundamentale, obiectivelor derivate şi a obiectivelor individuale;

(14)  Supraveghează şi controlează respectarea strictă a prevederilor bugetelor aprobate;

(15)  Asigură fundamentarea proiectului de strategie financiară a casei teritoriale de pensii;

(16)  Supraveghează şi controlează întocmirea şi transmiterea la termen a bilanţului contabil, precum şi a altor situaţii şi raportări solicitate de conducerea CNPP;

(17)  Dispune măsuri în vederea recuperării pagubelor produse, în conformitate cu normele legale în  vigoare;

(18)  Supraveghează şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul accesului liber la informaţiile de interes public şi coordonează relaţia cu  mass-media;

(19)  Asigură comunicarea cu asiguraţii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentanţii altor autorităţi sau instituţii, cu reprezentanţii organizaţiilor teritoriale ale pensionarilor, sindicatelor, patronatelor, precum şi cu reprezentanţii mass-media;

(20)  Îndeplineşte atribuţii referitoare la sistemul pensiilor obligatorii administrate privat precum şi cele referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaţionale, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi de preşedintele CNPP;

(21)  Asigură elaborarea, implementarea şi actualizarea strategiilor şi politicilor globale şi pe domenii;

(22)  Organizează, structural şi procesual, activităţile din cadrul casei teritoriale de pensii;

(23)  Organizează, în condiţiile prevăzute de lege, împreună cu directorul executiv adjunct al Direcţiei economice, evidenţă contribuabili, efectuarea periodică a inventarierii patrimoniului;

(24)  Urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii periodice efectuate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

(25)  Dispune măsurile necesare bunei funcţionări a casei teritoriale de pensii, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;

(26)  Coordonează, controlează şi evaluează activitatea directorilor executivi adjuncţi;

(27)  Asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare şi a măsurilor stabilite în domeniul selecţiei, încadrării, salarizării - stimulării, promovării, evaluării şi sancţionării personalului;

(28)  Întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine nemijlocită, aprobă fişele de post şi vizează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru  personalul subordonat directorilor executivi adjuncţi;

(29)  Dispune măsurile ce se impun pentru respectarea reglementărilor şi a normelor de protecţie şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru asigurarea protecţiei mediului;

(30)  Organizează, urmăreşte şi asigură, împreună cu directorii executivi adjuncţi, realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi;

(31)  Elaborează studii şi întocmeşte analize şi sinteze în legătură cu modul de realizare a indicatorilor de performanţă;

(32)  Organizează activitatea de recuperare a creanţelor bugetare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

(33)  Organizează şi asigură diagnosticarea periodică, generală şi pe domenii, a activităţilor desfăşurate şi asigură valorificarea concluziilor şi recomandărilor desprinse;

(34)  Convoacă. lunar sau ori de câte ori este nevoie, Colegiul director, la care participă directorii executivi adjuncţi, şefii compartimentelor funcţionale, liderul organizaţiei sindicale sau un reprezentant al salariaţilor, alţi specialişti din cadrul instituţiei, în vederea analizării aspectelor activităţii curente şi stabilirii măsurilor ce se impun;

(35)  Organizează şi asigură evidenţa la zi a „tabloului de bord" al casei teritoriale de pensii;

(36)  Iniţiază şi desfăşoară acţiuni pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor alocate (financiare, umane, materiale, etc.);

(37)  Asigură aplicarea întocmai şi la timp, în cadrul casei teritoriale de pensii, a deciziilor luate de conducerea CNPP;

(38)  Asigură implementarea, în cadrul casei teritoriale de pensii, a strategiilor şi politicilor globale şi pe domenii, elaborate de CNPP;

(39)  Iniţiază şi supraveghează efectuarea de analize şi prognoze bugetare;

(40)  Asigură respectarea strictă a organigramelor, statelor de funcţii şi de personal aprobate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului intern;

(41)  Coordonează fundamentarea strategiei financiare a casei teritoriale de pensii ;

(42)  Coordonează analiza sistemului informatic şi a celui informaţional din cadrul casei teritoriale de pensii şi înaintează conducerii CNPP propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora;

(43)  Asigură perfecţionarea profesională continuă a personalului;

(44)  Rezolvă conflictele de competenţă apărute în cadrul casei teritoriale de pensii;

(45)  Stabileşte modul de lucru în cadrul casei teritoriale de pensii;

(46)  Asigură, în plan teritorial, gestionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale precum şi cel de prevenire a acestora;

(47)  Aprobă acordarea primelor şi stimulentelor individuale, la propunerea directorilor executivi adjuncţi şi a şefilor compartimentelor funcţionale;

(48)  Asigură confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date proprii;

(49)  Organizează controlul financiar preventiv în cadrul casei teritoriale de pensii;

(50)  Exercită alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite de conducerea CNPP, pentru domeniul său de competenţă.

 

 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna