Direcţia stabiliri si plăţi prestaţii PDF Imprimare Email
Organigrama

DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT

DIRECŢIA STABILIRI ŞI PLĂŢI PRESTAŢII

 

Atribuţii principale exercitate:

 

(1)    Organizează, coordonează şi evaluează activitatea compartimentelor:

  1. stabiliri pensii interne si internationale;
  2. plăţi prestaţii.
  3. expertiza medicala

(2)          Organizează activitatea de stabilire, evidenţă şi plată a pensiilor, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale;

(3)          Organizează şi răspunde de preluarea şi soluţionarea, în conditiile legii, a dosarelor de pensionare, verificarea acestora şi emiterea, în termenul prevăzut de lege, a deciziilor de admitere sau respingere a cererilor de pensionare;

(4)          Răspunde de emiterea, în termenul prevăzut de lege, a deciziilor de admitere sau respingere a cererilor de pensionare;

(5)          Asigură verificarea dosarelor de pensii în cazul reclamaţiilor şi întocmirea documentaţiilor de soluţionare;

(6)          Organizează, îndrumă şi controlează evidenţa, soluţionarea conform legii şi verificarea dosarelor de pensii venite prin transfer de la alte judeţe, precum şi emiterea deciziilor de preluare în plată;

(7)          Asigură şi răspunde de informatizarea activităţilor de stabilire şi plată a prestaţiilor;

(8)          Asigură verificarea şi testarea programelor informatice utilizate la stabilirea sau modificarea drepturilor de pensie şi informează periodic directorul executiv cu privire la funcţionarea programelor;

(9)          Întocmeşte studii, analize, sinteze în legătură cu modul de aplicare a legislaţiei în domeniul condus;

(10)      Răspunde de gestionarea bazei de date a pensionarilor sistemului public de pensii şi a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale;

(11)      Asigură preluarea corectă în baza de date a pensionarilor, a CNP (codul numeric personal), CFP (cod fel pensie), DIP (data înscrierii la pensie), a celorlalte elemente necesare organizării evidenţei complete a beneficiarilor şi a prestaţiilor în plată;

(12)      Urmăreşte verificarea periodică a compatibilităţii dintre diferitele tipuri de pensii sau prestaţii, precum şi dintre acestea şi salariu;

(13)      Asigură arhivarea, conservarea şi păstrarea dosarelor de pensii şi a celorlalte documente rezultate din activitatea direcţiei conduse;

(14)      Colaborează cu compartimentul legislaţie, contencios şi executare silită, precum şi cu compartimentul comunicare şi relaţii publice, la soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor, contestaţiilor şi sesizărilor adresate direct sau prin intermediul altor instituţii în legătură cu activităţile direcţiei conduse, la întocmirea de note de prezentare către conducerea CNPP;

(15)      Organizează şi răspunde de toate operaţiunile referitoare la plata drepturilor, reţinerilor pe baza titlurilor executorii, reluarea, suspendarea, sistarea şi modificarea de drepturi;

(16)      Promovează, la nivel teritorial, plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, prin conturi bancare sau de card;

(17)      Asigură exportul prestaţiilor, în condiţiile legii şi convenţiilor încheiate în acest scop;

(18)      Răspunde de aplicarea întocmai a convenţiilor încheiate de CNPP cu Compania Naţională Poşta Română S.A. şi instituţiile financiar - bancare, pentru plata pensiilor;

(19)      Organizează evidenţa taloanelor de pensie restituite lunar de poştă;

(20)      Asigură confidenţialitatea datelor privind beneficiarii drepturilor;

(21)      Organizează evidenţa drepturilor pe suport de hârtie şi informatizat;

(22)      Coordonează, controlează şi evaluează activitatea şefilor compartimentelor din subordine;

(23)      Îndrumă metodologic şi controlează activitatea caselor locale de pensii din cadrul casei teritoriale de pensii, în limitele domeniului său de competenţă;

(24)      Fundamentează necesarul de credite pentru acoperirea cheltuielilor efectuate, prin compartimentul plăţi prestaţii;

(25)      Participă la efectuarea diagnosticărilor periodice pentru activităţile desfăşurate de compartimentele din subordine şi asigură valorificarea concluziilor desprinse ;

(26)      Asigură completarea şi ţinerea la zi a « tabloului de bord » pentru activităţile desfăşurate de compartimentele din subordine ;

(27)      Organizează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentului pensii internaţionale;

(28)      Asigură aplicarea, la nivel teritorial, a regulamentelor comunitare şi a acordurilor internaţionale din domeniul asigurărilor sociale, la care România este parte;

(29)      Stabileşte pensiile comunitare şi transmite fomularul 210;

(30)      Fundamentează şi pregăteşte directorului executiv proiectele de decizii pentru activităţile desfăşurate în cadrul direcţiei din subordine ;

(31)      Stabileşte obiectivele derivate şi obiectivele individuale pentru activităţile şi structurile conduse;

(32)      Întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru personalul din subordine nemijlocită;

(33)      Întocmeşte propuneri de acordare a primelor şi stimulentelor individuale, pentru personalul din subordine;

(34)      Iniţiază acţiuni pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentelor din subordine;

(35)      Elaborează proiectul organizării structurale şi organizării procesuale pentru activităţile compartimentelor din subordine ;

(36)      Supraveghează şi controlează întocmirea şi transmiterea raportărilor la termenele şi în condiţiile stabilite;

(37)      Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite de directorul executiv, din domeniul său de competenţă.

 

 

 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna