Compartiment financiar contabilitate PDF Imprimare Email

devorg_overview_plannerAtribuții principale exercitate:

  • fundamentează propuneri privind proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi propuneri de fundamentare a indicatorilor specifici cu finanțare din bugetul de stat
  • urmărește şi răspunde de realizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat, repartizați conform legii
  • asigură informatizarea activității proprii, conform strategiei CNPP
  • întocmește notele contabile, în baza documentelor justificative primite de la celelalte compartimente
  • ține contabilitatea analitica pentru fiecare debitor al bugetului asigurărilor sociale de stat
  • emite ordinele de plata si virează, la termenele stabilite, sumele necesare achitării drepturilor de pensii şi a altor indemnizații către beneficiarii din tara si străinătate asigura şi răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor compartimentului
  • asigură ca achiziționarea de materiale şi de echipamente, sa se facă cu încadrarea în fondurile aprobate
  • întocmește cererile de credite lunare, pe capitole de cheltuieli şi surse de finanțare şi le înaintează la CNPP
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna