Direcţia economică, evidenţa contribuabili PDF Imprimare Email
Organigrama

DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT

DIRECŢIA ECONOMICĂ, EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

 

Atribuţii principale exercitate:

 

(1) Organizează, coordonează şi evaluează activitatea compartimentelor:

  1. financiar , achizitii publice si bilete de tratament;
  2. informatica;
  3. evidenţă contribuabili, arhiva si comunicare;

.

(2)        Organizează activităţile financiar - contabile şi activităţile administrative;

(3)        Asigură fundamentarea solicitărilor de credite bugetare;

(4)        Elaborează şi transmite, la termenele stabilite, proiectul anual al  bugetului asigurărilor sociale de stat (capitolul de cheltuieli) şi al bugetului de stat (capitolele aferente plăţii pensiilor IOVR, veterani, potrivit Decretului - lege nr.118/1990 etc.);

(5)        Asigură respectarea strictă a prevederilor bugetelor aprobate;

(6)        Organizează şi răspunde de înregistrarea în contabilitate, la zi, cronologic şi sistematic a tuturor operaţiunilor ce decurg din activitatea casei teritoriale de pensii;

(7)        Asigură, lunar, întocmirea balanţei de verificare ;

(8)        Organizează şi asigură elaborarea, actualizarea, rectificarea, execuţia şi analiza bugetelor în cadrul casei teritoriale de pensii, conform prevederilor legale în vigoare;

(9)        Asigură întocmirea şi transmiterea la CNPP, la termenele stabilite, a contului de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil;

(10)    Asigură legătura permanentă cu organele financiar - bancare;

(11)    Colaborează cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la regularizarea contribuţiei datorate de contribuabili, conform legii, precum şi la îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege;

(12)   Întocmeşte proiectul de operaţiuni care vor fi supuse controlului financiar contabil, conform normelor în vigoare;

(13)    Organizează şi răspunde de activitatea casieriei, conform normelor în vigoare;

(14)    Organizează şi coordonează activitatea de acordare a biletelor de tratament, conform legii şi repartiţiilor elaborate/transmise de CNPP;

(15)    Urmăreşte exercitarea controlului financiar preventiv, conform legii, asupra tuturor operaţiunilor financiar-contabile de către persoanele responsabilizate cu atribuţiile respective;

(16)    Urmăreşte încadrarea în indicatorii bugetului asigurărilor sociale şi bugetului de stat, repartizaţi de CNPP;

(17)    Asigură efectuarea de analize şi prognoze bugetare;

(18)    Organizează activitatea de înregistrare şi evidenţă a contribuabililor ;

(19)    Asigură realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru compartimentele din subordine;

(20)    Elaborează studii, întocmeşte analize şi sinteze în legătură cu modul de realizare a indicatorilor de performanţă;

(21)    Asigură efectuarea periodică a inventarierii patrimoniului;

(22)    Organizează şi urmăreşte prelucrarea şi valorificarea rezultatelor inventarierilor periodice efectuate, potrivit legii;

(23)    Asigură, în conformitate cu prevederile legale, arhivarea, conservarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile, a documentelor necesare determinării stagiului de cotizare, precum şi a  documentelor necesare stabilirii şi plăţii prestaţiilor de asigurări sociale;

(24)    Coordonează şi urmăreşte respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor de materiale, bunuri şi servicii;

(25)    Urmăreşte creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor alocate (financiare, umane, materiale, etc.);

(26)    Propune termenele de depunere a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform dispoziţiilor legale;

(27)    Organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii;

(28)    Asigură gestionarea bazei de date privind asiguraţii sistemului public de pensii, pe baza declaraţiilor lunare preluate de la angajatori, a declaraţiilor individuale de asigurare şi a contractelor de asigurare;

(29)    Coordonează activitatea de înregistrare a datelor din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform dispoziţiilor legale;

(30)      Coordonează activitatea de încheiere şi înregistrare a contractelor  şi declaraţiilor de asigurare, în condiţiile legii;

(31)      Asigură încheierea şi înregistrarea contractelor individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

(32)      Organizează activitatea de înregistrare a datelor din declaraţiile pe proprie răspundere ale angajatorilor privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

(33)      Organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate privat;

(34)      Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de urmărire a respectării termenelor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale, datorate de asiguraţii individuali cu declaraţie sau contract de asigurare, precum  şi activitatea de calcul a majorărilor de întârziere şi înregistrarea corectă a acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

(35)      Organizează activitatea de înregistrare în sistem informatic a contribuţiei de asigurări sociale datorată de asiguraţii individuali, conform dispoziţiilor legale;

(36)      Organizează activitatea de înregistrare a contribuţiilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

(37)      Organizează şi urmăreşte activitatea de evidenţiere separată a debitelor şi de  regularizare a contribuţiei datorate de  asiguraţii individuali, conform legii;

(38)   Organizează activităţile privind evidenţa distribuirii certificatelor de stagiu anuale, precum şi eliberarea  la cerere a documentelor privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat, conform legii şi dispoziţiilor CNPAS;

(39)      Îndrumă şi răspunde de păstrarea şi arhivarea datelor specifice activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiei;

(40)      Coordonează şi urmăreşte întocmirea situaţiilor necesare reflectării în contabilitate a debitelor constatate, aferente asiguraţilor individuali;

(41)      Asigură respectarea reglementărilor legale în vigoare, specifice activităţilor desfăşurate de compartimentele din subordine;

(42)      Organizează şi coordonează  activitatea de colectare contribuţii, aferentă obligaţiilor de plată ale asiguraţilor individuali, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(43)      Participă la efectuarea diagnosticărilor periodice pentru activităţile desfăşurate de serviciile conduse şi asigură valorificarea concluziilor desprinse;

(44)      Asigură completarea şi ţinerea la zi a „tabloului de bord” pentru activităţile desfăşurate de compartimentele   din subordine;

(45)      Fundamentează şi pregăteşte directorului executiv proiectele de decizii pentru activităţile desfăşurate în cadrul direcţiei din subordine;

(46)      Stabileşte obiectivele derivate şi obiectivele individuale pentru activităţile şi structurile conduse;

(47)    Coordonează, controlează şi evaluează activitatea şefilor compartimentelor din subordine;

(48)    Îndrumă metodologic şi controlează activitatea caselor locale de pensii din cadrul casei teritoriale de pensii, în limitele domeniului său de competenţă;

(49)    Iniţiază acţiuni pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentelor din subordine;

(50)    Coordonează efectuarea controlului bugetar în cadrul casei teritoriale de pensii;

(51)    Asigură aplicarea deciziilor luate pentru activităţile din cadrul direcţiei conduse;

(52)    Organizează şi coordonează informatizarea activităţilor conduse, conform strategiei CNPP;

(53)    Elaborează proiectul organizării structurale şi organizării procesuale pentru activităţile direcţiei din subordine;

(54)    Asigură fundamentarea proiectului de strategie financiară al casei teritoriale de pensii;

(55)    Întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru personalul din subordine nemijlocită;

(56)    Supraveghează şi controlează întocmirea corectă şi transmiterea raportărilor la termenele şi în condiţiile stabilite;

(57)    Întocmeşte propunerile de acordare a primelor şi stimulentelor individuale, pentru personalul din subordine;

(58)    Controlează executarea deciziilor luate, pentru compartimentele  din subordine;

(59)    Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite de directorul executiv, din domeniul său de competenţă.

 

 


 

 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna