Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale PDF Imprimare Email
Informații despre

Începând cu 01.01.2005, a intrat în vigoare prevederile Lg. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Art. 3, asigurarea este obligatorie pentru toți cei care utilizează forță de muncă angajată cu contract individual de muncă, precum și funcționarii publici, etc.

 

În completarea Lg. 346/2002 a apărut HG Nr. 2269/2004 în Monitorul Oficial Nr. 5/04.01.2005 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul a contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale în urma cărora ,angajatorul va plăti o cotă diferențiată în funcție de tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte, iar în Normele metodologice de aplicare a Lg. 346/2002 publicate în Monitorul Oficial
Nr. 22/07.01.2005 se prevede obligativitatea angajatorului de a comunica asiguratorului domeniul de activitate conform CAEN, numărul de angajați, fondul de salarii, precum și orice alte informații solicitate în acest scop pe baza unor declarații pe propria răspundere care se vor depune pe suport electronic ,însoțit de suportul pe hârtie la sediul CJP Covasna, compartimentul pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Modelul Declarației pe propria răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale se găsește în Normele Metodologice de aplicare a Lg. 346/2002 la Anexa 1.

Conform articolului 10 din Legea nr. 346/2002, declaraţia se depune la sediul asiguratorului în termen de  30 zile de la data dobândirii personalităţii juridice  sau a începerii raporturilor de  muncă ori de serviciu între părţi, după caz. În cazul modificării uneia sau a mai multor informaţii din Declaraţie (exemplu: cod CAEN)angajatorul are obligaţia să anunţe asiguratorul în termen de 15 zile.

Conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională, valabil cu data de 01.01.2008, s-a schimbat codul CAEN. Astfel angajatorii aveau obligaţia de a depune o nouă declaraţie, însoţită de o copie a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, conţinând noul cod CAEN.

Conform prevederilor art. 124, alin (1) litera a) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nedepunerea la timp a Declaraţiei constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii.

În vederea descărcării declarației pe propria răspundere în format electronic precum și a instrucțiunilor privind completarea acestora, accesați site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice: www.cnpp.ro , capitolul accidente de muncă

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare prevede și posibilitatea asigurării persoanelor pe baza unui contract individual de asigurare care se va realiza cu Casa Judeţeană de Pensii Covasna .

În conformitate cu prevederile art. 19 din Lg. 346/2002, asigurații au dreptul la următoarele prestații și servicii:

  • Reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă.
  • Reabilitare și reconversie profesională.
  • Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă-indemnizațiile se calculează și se plătesc de către angajatori și se deduc din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale-în cazul de fată 80% din baza de calcul-se acordă pe o durată de cel mult 180 zile în interval de un an.
  • Indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de lucru –cuantumul indemnizației este egal cu diferența dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni și venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de lucru, fără a se depăși 25 % din baza de calcul-se acordă pe o durată de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.
  • Indemnizația pe durata cursurilor de calificare și de reconversie profesională-reprezintă 70 % din salariul de bază brut al persoanei asigurate-se acordă lunar pe durata desfășurării cursurilor de calificare și de reconversie profesională.
  • Compensațiile pentru atingerea integrității-pentru asigurații care rămân cu leziuni permanente care produc deficiente și reduc capacitatea de muncă între 20-50 % cuantumul va fi stabilit prin decizie a președintelui CNPP.
  • Despăgubirile în caz de deces-cuantumul despăgubirii este de 4 salarii medii brute.
  • Rambursări de cheltuieli ocazionate de transportul de urgentă sau de confecționarea unor dispozitive destinate să asigure recuperarea funcționalității organismului victimei accidentului de muncă.

Comunicarea accidentelor de muncă se va face și către casa teritorială de pensii în raza căreia s-a produs și va cuprinde informațiile prevăzute de art. 78 din Normele metodologice de aplicare a Lg. 346/2002 publicate în Monitorul Oficial Nr. 22/07.01.2005  şi a Legii nr. 319/2006

În cazul accidentelor care au antrenat incapacitate temporară de muncă, cercetarea se va efectua imediat după comunicare, de către angajatorul la care s-a produs evenimentul sau, după caz de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Cercetarea accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 5 zile de la data producerii, cu excepția cazurilor când sunt necesare expertize, situații când termenul se poate prelungii cu cel mult 5 zile, cu acordul Inspectoratul Teritorial de Muncă.

În vederea cercetării evenimentelor se întocmește un dosar, care va cuprinde elementele prevăzute în Legea nr. 319/2006

Dosarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, întocmit de comisia de cercetare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, va fi înaintat, pentru verificare și avizare, la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul respectiv, în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării.

Inspectoratul Teritorial de Muncă va aviza și va restitui dosarul în cel mult 7 zile de la primire. În cazul în care cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, Inspectoratul Teritorial de Muncă poate dispune completarea dosarului sau, după caz, poate efectua o anchetă proprie.

Un exemplar al procesului verbal de cercetare va fi înaintat și casei teritoriale de pensii însoţit de un exemplar al FIAM.

La angajator se va tine evidenta tuturor accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase, în Registrul de evidentă a accidentaților în muncă si, respectiv, în Registru de evidentă a incidentelor periculoase.

 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna