PDF  Array Imprimare Array

A N U N Ţ

Concurs ocupare post vacant

 

Casa Judeteană de Pensii Covasna – Sf.Gheorghe, organizează concurs în data de  12 iulie 2018 – proba scrisa,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie   vacante  de:
1. Consilier , clasa I, grad profesional  superior – Compartiment evidenţă contribuabili
Conditii de participare
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, economice,administraţie publică;
- Vechime în specialitate necesară exercitării funcţiei publice de minim 9 ani.
- Cunostinţe operare PC – nivel mediu, dovedite cu documente emise în condiţiile legii, care să ateste aceste competenţe;
Acte necesare
- Cerere tip de înscriere la concurs
- Copie după actul de identitate;
- Curriculum Vitae;
- Copii de pe diplomele de studii si alte acte care atestă efectuarea unei specializări;
- Carnet de muncă în copie;
- Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă de la data de  01.01.2011
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Copie de pe fişa de evaluare a performanţelor individuale din anul anterior sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
- Cazier judiciar;
- Declaratie pe proprie raspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
- Copiile de pe actele solicitate se vor prezenta însoţite de cele originale;
Dosarele se depun până la data de 02.07.2018, orele 13,00, la sediul Casei Judetene de Pensii Covasna.Informatii suplimentare la telefon 0267 – 310535.
Bibliografie
Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici -  republicată in MO nr.365/2007
Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a  funcţionarilor publici(MO nr.157/23.02.2004);
Legea nr.263/2010 – privind sistemul  unitar de pensii publice (MO nr.852/2010)
Constituţia României - republicată

 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna